Hrabina Karolina von Kollonitsch w stroju górskim I

P-9791