Koledzy Ericha Goldmanna z wojska V – Rudolf Dolsaur (?)

P-10224