Ks. Marceli Karpiński

P-1012

Ks. Marceli Karpiński (1843-1919), brat Jana Feliksa.