Max Goldmann z synami Hansem i Erichem oraz psem Danem II

P-10181

Max Goldmann aptekarz
z
Hansem (Joh[annem] Georgiem), Danem i Erichem.