Korytarz Oddziału Oczu

P-3900

Korytarz główny Oddziału
Oczu. Państ[wowy] Szp[ital] we Lwowie
Kierownik
Dr. Musiał A[lbin]