Ks. Marceli Karpiński

P-1011

Ks. Marceli Karpiński (1843-1919), brat Jana Feliksa.