Przewlekła białaczka szpikowa I

P-3954
Technika:
Czas:
Miejsce:
Twórca:
Format:
Tematyka:

[pacjent]
Klinika chorób dziec[ięcych]
26. VIII [19]53 I badanie
Leucaemia myelo-
genus